Пензијско и инвалидско осигурање

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Права изпензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији се остварују на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и одредби билатералних споразума о социјалном осигурању.

Постоје два облика ПИ осигурања:

1. обавезно пензијско и инвалидско осигурање
2. добровољно пензијско и инвалидско осигурање

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање обухвата три обавезне групе осигураника: запослене, лица која самостално обављају делатност и пољопривреднике (детаљније информације).

Приликом пријављивања је потребно приложити:

– попуњен образац захтева (добија се у филијали или преузима путем ПИО сајта);
– оверену фотокопију личне карте;
– оверену фотокопију радне књижице;
– непопуњени образац М (пријава на осигурање);
– уверење о обављању самосталне делатности (уколико је подносилац захтева био осигураник самосталних делатности);
– потврду о периодима евиденције Националне службе за запошљавање (уколико је подносилац захтева био пријављен у НСЗ).

Детаљне информације о стицању права на старосну пензију.
Детаљне информације о стицању права на инвалидску пензију.
Детаљне информације о стицању права на породичну пензију (након смрти носиоца пензије).
Детаљне информације о остваривању и коришћењу права на ПИ осигурање професионалних војних лица.

Списак филијала у којима можете остварити право на ПИО

За подношење захтева за утврђивање пензијског стажа у иностранству потребно је предати:

– захтев;
– извод из матичне књиге рођених;
– све писане доказе о стажу навршеном у иностранству;
– фотокопију личне карте;
– фотокопију радне књижице;
– доказ о служењу војног рока.

За подношење захтева за одобрење исплате пензија у иностранству потребно је предати:

– захтев;
– копију решења о пензији;
– доказ о држављанству;
– доказ осталном боравку у иностранству.

Захтеви и документа се предају у филијали места пребивалишта, поштом на адресу дирекције Фонда (др Александра Костића 9, 11000 Београд) или на адресу Покрајинског фонда (Житни трг 3, 21000 Нови Сад).

Добровољно пензијско и инвалидско осигурање – Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/05), који се примењује од априла 2006.године, грађанима који имају интересовања, али и финансијских могућности, омогућено је да до пензије дођу и уплатама у приватне пензијске фондове, добровољно. Применом овог закона се ништа не мења у сфери обавезног пензијског и инвалидског осигурања.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10)