Држављанство

Најједноставнији начин за стицање држављанства Републике Србије, за све припаднике српског народа и њихове потомке који живе ван територије матице и који Србију доживљавају као матичну државу, јесте на основу члана 23 Закона о држављанству који прописује:

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност, и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Под условима из става 1 овог члана, у држављанство Републике Србије може бити примљено лице рођено у другој републици бивше СФРЈ, које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је мигрирало у иностранство.

Детаљно упутство прочитајте овде.

Стицање држављанства пореклом

Упис у матичну књигу

Неопходно је, по рођењу, уписати дете у матичну књигу рођених ради лакшег добијања држављанства Републике Србије, остваривања даљих права у домену Републике Србије и како би се избегла додатна процедура утврђивања држављанства. У случају да су оба родитеља, или један од њих, у тренутку рођења детета држављани Републике Србије, а дете је рођено у иностранству, захтев за упис у матичну књигу рођених, где се уједно евидентира и држављанство, подноси један родитељ преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, на чијем подручју родитељ који подноси захтев привремено борави. По пријему захтева, дипломатско-конзуларно представништво га одмах прослеђује надлежној матичној служби у Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених. Захтев се може поднети и матичној служби општине у месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета.

Уз захтев за упис се прилаже:

– оригинал Извода из матичне књиге рођених иностраних органа на интернационалном обрасцу (уколико није на интернационалном, већ на обрасцу дотичне државе, он мора бити преведен, а преведени примерак оверен од стране дипломатско-конзуларног представништва РС (уз наплату одговарајуће таксе);

– доказ о држављанству Републике Србије за родитеље;

– извод из матичне књиге венчаних (ако је дете рођено у браку) или доказ о признавању очинства (уколико је ванбрачно).

Закон о држављанству РС