Реституција

Aгенција за реституцију je основана Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011) ради вођења поступка и одлучивања о захтевима за враћање имовине, односно обештећења, пружања стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања, вођења евиденције прописане законом, годишњег извештавања Владе Републике Србије, преко министарства надлежног за послове финансија, о обављеним пословима из своје надлежности, као и обављања других послова прописаних законом (члан 55).

Седиште Агенције за реситуцију је у Београду, а подручне јединице се налазе у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду, где се налази и јединица за конфесионалну реституцију. Оне се оснивају за територију општина према прописима којима се уређује регионални развој (члан 53). Агенција преузима предмете, средства за рад, архиву и запослене у Дирекцији за реституцију (члан 63, став 2). По захтеву за враћање имовине, Агенција, као јавна агенција, води поступак преко подручних јединица, а у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, и законом којим се уређује општи управни поступак (члан 40, став 1).

Aгенција за реституцију
Подручна јединица Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 17б
Инфо центар: +381 18 4150 720
Факс: 018 4150 712

Више о Агенцији за реституцију на: www.restitucija.gov.rs.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором