Инвестициони потенцијали

Greenfield инвестиционе локације

Детаљне иннформације о Greenfield инвестиционим локацијама можете наћи на сајту Канцеларије за локални економски развој Града Ниша.

Brownfield инвестиционе локације

У припреми

Пословни простори

СЛОБОДАН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ КОЈИ НИЈЕ НАЦИОНАЛИЗОВАН

Приватизација

Поступак приватизације регулисан је законима и спроводе га надлежне институције. Агенција за приватизацију, на основу законских регулатива (Закона о Агенцији за приватизацију, „Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04 и 30/10; Закона о приватизацији, „Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/2005, 123/2007 – др. закони и 30/10 – др. закони; Закона о Акцијском фонду, „Службени гласник РС“, бр. 38/01 и 45/05; Закона о стечају, „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), самостално обавља делатност посредовања у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове иницирања, спровођења, промоције и контроле поступка приватизације.

У Нишу је формиран Регионални центар Агенције ради ефикаснијег обављања послова. Улога локалне самоуправе у процесу приватизације се своди на давање мишљења по захтеву Агенције на покренуту иницијативу за приватизацију друштвених предузећа, и то на основу члана 9, став 1, тачка 9 Закона о Агенцији за приватизацију.

У портфолију Агенције за приватизацију се налази 153 предузећа у поступку реструктурирања и 419 других предузећа која нису приватизована у Србији. На захтев Министарства привреде, и у сарадњи са Агенцијом за приватизацију, сва горе наведена друштва у току септембра и октобра 2013. године припремила су своје личне карте, којима су обухваћени подаци о финансијском и имовинском стању и пословању предузећа.

Преглед личних карти и профила свих наведених предузећа, груписаних по делатностима, омогућен је на интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Списак предузећа са личним картама на територији Града Ниша

1. МИН „Локомотива“, а.д. – Акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила. Делатност: поправка и одржавање друге транспортне опреме.

2. МИН „Вагонка“, а.д. – Акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме (у реструктурирању). Делатност: производња локомотива и шинских возила.

3. ЕИ Предузеће за производњу и дистрибуцију енергетике и пружање услуга. Делатност: дистрибуција електричне енергије.

4. Водопривредно предузеће „Јужна Морава“, а.д. (у реструктурирању). Делатност: изградња хидротехничких објеката.

5. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ „Вук Караџић“, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

6. Металац, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

7. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Елмонт“, д.о.о. Делатност: остала непоменута социјална заштита без смештаја.

8. ЕИ Холдинг корпорација, а.д. (у реструктурирању). Делатност: делатност холдинг компанија.

9. ЕИ „Комерц“, д.о.о. (у реструктурирању). Делатност: трговина електричним апаратима за домаћинство на велико.

10. ЕИ Предузеће за пројектовање, производњу, увођење и одржавање процесних и пословних информација система и дигиталних уређаја „Рачунари“, д.о.о. Делатност: производња комуникационе опреме.

11. МИН „Јединство“, д.о.о. Делатност: машинска обрада метала.

12. ЕИ „Индустријска електроника“, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

13. ЕИ Фабрика машинских делова, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

14. ЕИ „Професионална електроника“, д.о.о. Делатност: прерађивачка индустрија.

15. ЕИ  „7. октобар“, д.о.о. Делатност: производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата.

16. ЕИ „Саставни делови“, д.о.о. Делатност: производња електронских елемената.

17. Друштвено водопривредно предузеће „Ерозија“. Делатност: изградња хидротехничких објеката.

18. Трговинско предузеће за промет робе „Интер-бест“. Делатност: неспецијализована трговина храном, пићем и дуваном на велико.

19. Друштвено предузеће за продају грађевинских материјала и осталих производа „Инлес“. Делатност: трговина дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом на велико.

20. Друштвено предузеће за промет робе на велико и мало „Франк комерц“. Делатност: трговина у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном на мало.

21. Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“. Делатност: радио и телевизијске активности.

22. МИН Електронски рачунски центар „МИН ЕРЦ“, а.д. Делатност: рачунарско програмирање.

23. МИН Холдинг Со. Делатност: делатност холдинг компанија.

24. Акционарско друштво за испитивање квалитета „Квалитет“. Делатност: техничко испитивање и анализа.

25. МИН „МИН Институт“, а.д. за научно-истраживачку и развојну делатност. Делатност: истраживање и развој у области осталих природних и техничко-технолошких наука.

26. Акционарско друштво за геодетске и инжењеринг послове „Геодетски биро“. Делатност: остале стручне, научне и техничке делатности.

27. Друштвено предузеће Туристичко-трговинско предузеће „Мондиал“. Делатност: делатност путничких агенција.

28. Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“.

29. Предузеће за сервисирање и продају техничких уређаја „Горење сервис“. Делатност: поправка рачунара и периферне опреме.

Извор: Министарство привреде Републике Србије

ГИС Града Ниша

Више информација на www.gis.ni.rs.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором